ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਲੁਚੇ ਯਾ…..?????

ਕਿਸੇ ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ -ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੁੱਚੇ – ਲਫੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ?
ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ , ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ , ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ! ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਸੇਗਾ ਹੀ !
ਪੰਡਤ ਚੂਸਣਗੇ , ਪੁਜਾਰੀ ਚੂਸਣਗੇ , ਮੁੱਲਾਂ – ਮੌਲਵੀ ਚੂਸਣਗੇ , ਰਾਜਨੇਤਾ ਚੂਸਣਗੇ ! ਤੁਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀ ਹੋ , ਤੱਦ ਤੱਕ ਲੁਟੋਗੇ ਹੀ ?
ਫਿਰ ਕਿਸਨੇ ਲੁੱਟਿਆ , ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
ਕਿਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੁਟਿਆ , ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੁਟਿਆ ਕਿ ਸਾਮਵਾਦੀਆ ਵਲੋਂ , ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਲੂਟੋਗੇ ਹੀ ! ਲੂਟੇਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਲੁਟਦੇ ਰਹੋਗੇ !
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੁੱਚੇ – ਲਫੰਗਿਆਂ ਤੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਂਗਾ ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਅਰਥਹੀਨ ਹੈ ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈ ਕਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜਾਗਾਗਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂ ?
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਪਛਾਣਦੀ , ਤੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *